OSdark

Zarządzamy inwestycjami w infrastrukturę i środowisko

Nasza specjalność: FIDIC, Fundusze UE, zamówienia publiczne, roszczenia i zmiany

Planowanie inwestycji

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem inwestycji począwszy od przygotowania planów i strategii długofalowych, poprzez identyfikację niezbędnych działań inwestycyjnych i formułowanie zakresu przedsięwzięć w studiach wykonalności i wnioskach o dofinansowanie.

Prawo zamówień publicznych

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu SIWZ dla postępowań przetargowych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych czy wymaganiami Banku Światowego.

Wszyscy nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji kontraktów FIDIC.

Realizacja projektów

Na etapie realizacji pomagamy Beneficjentom w zarządzaniu i rozliczaniu Projektów zgodnie z wytycznymi instytucji współfinansujących. Nasi konsultanci posiadają certyfikaty zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE 2, PMI.

Jako jedyni na rynku posiadamy autorski system informatyczny FIDman wspomagający rozliczanie kontraktów. System ten sprawdza zarówno na kontraktach obmiarowych jak i ryczałtowych.

Rozliczanie, audyty projektów, archiwizacja

Po zakończeniu realizacji projektu przeprowadzamy jednocześnie archiwizację i szczegółowy audyt dokumentów rozliczeniowych i technicznych - zgodnie z wytycznymi dla projektów współfinansowanych ze środków UE i Banku Światowego. W tym celu wykorzystujemy nasz autorski system FIDman.

Dzięki FIDman-owi możemy - w ramach budowania elektronicznego archiwum projektu - przeprowadzić wyjątkowo drobiazgowy audyt. W ramach usługi ponownie odtwarzamy całą procedurę rozliczeń i zmian. Archiwizujemy i sprawdzamy:
 - wszystkie pozycje rozliczeniowe w każdym PŚP,
 - każdą zmianę wprowadzoną protokołem konieczności i negocjacji,
 - każdy aneks,
 - czy zapewniona została wymagana kolejność zdarzeń: protokół konieczności anekswykonanie zapłata


W celu upewnienia się, że po projekcie nie występują nieprawidłowości przeprowadzamy szczegółowe audyty z wykorzystaniem systemu FIDman.

W naszej ofercie znajdą Państwo szkolenia związane z planowaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji. Oferujemy również szkolenia informacyjne na temat możliwości realizacji projektów współfinansowanych ze środków krajowych oraz z Funduszy UE.

Naszą specjalnością są duże przedsięwzięcia oraz inwestycje dofinansowane z Funduszu Spójności realizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.

LinkedIn

Nasze systemy informatyczne

logoFIDman

Najbardziej zaawansowany na rynku system do rozliczania i monitorowania projektów

Eliminuje błędy i usprawnia procedurę rozliczenia robót i usług

Automatycznie generuje karty obmiaru, rozliczenia wykonawcy, protokoły odbioru, PŚP i i wiele innych dokumentów

Umożliwia automatyczne raportowanie, sporządzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, rozliczanie środków trwałych

Dowiedz się więcej

logo e-Aquamatic

Wylicza wartości wycenionego majątku i umożliwia ich porównanie wg dwóch modeli:

metody dochodowej
modelu bazującego na wartości wytworzenia majątku

W ramach każdego wdrożenia zapewniamy osłonę prawną

 

 

Dowiedz się więcej

Realizacje

Inżynier Kontraktu, nadzór inwestorski

Kompleksowy nadzór inwestorski w roli Inżyniera kontraktu to jedna z naszych podstawowych specjalności. Zapewniamy wielobranżowy, profesjonalny nadzór robót budowlanych. W ramach usługi nadzoru jako jedyni na rynku wykorzystujemy nasz autorski system ERP FIDman, który gwarantuje m. in. bezbłędne i szybkie rozliczanie robót, automatyczne raportowanie postępu rzeczowego i finansowego (w tym robót w toku) możliwość automatycznego rozliczenia środków trwałych, archiwizację i szybki dostęp do danych, dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu nadzorowanej inwestycji. System FIDman udostępniamy Zamawiającym i Wykonawcą robót w ramach usługi nadzoru i zarządzania kontraktami.

Planowanie i przygotowanie inwestycji

Wstępne Studia Wykonalności. Studia Wykonalności. Wnioski o wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Analizy finansowe i ekonomiczne. Koncepcje i wariantowe analizy techniczne. Biznes plany. Przeliczanie luki finansowej. Optymalizacja modeli finansowych.  

Rozliczanie końcowe inwestycji

Wszystkie opracowane przez nas raporty potwierdzają spełnienie celów projektów oraz najważniejsze czyli wartość dofinansowania. Przeszły one pozytywnie weryfikację na szczeblu krajowym i zostały przyjęte przez Komisję Europejską. Jesteśmy autorami dziesiątek raportów końcowych dla największych inwestycji zrealizowanych w ramach Funduszu Spójności.Takim doświadczeniem może pochwalić się zaledwie kilka firm w kraju!

Pomoc techniczna - doradztwo w zarządzaniu projektami

W ramach Pomocy Technicznej zapewniamy profesjonalny i doświadczony zespół ekspertów oraz: Kompleksową obsługę prawną inwestycji. Doradztwo w zakresie stosowania warunków FIDIC, wytycznych i zaleceń POIiŚ, RPO i innych funduszy pomocowych. Pomoc w opracowaniu wniosków o płatność. Udział w radach budowy i reprezentowanie Zamawiającego. Wsparcie w negocjacjach z Wykonawcami. Pomoc w sankcjonowaniu zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych robót zamiennych i dodatkowych. Audyt działań Inżyniera. Wsparcie Zamawiającego w trakcie kontroli.

Audyty i archiwizacja dokumentów Projektu

Mając wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji współfinasowanych ze środków UE, wypracowaliśmy unikalną metodykę audytu. Wykorzsytując system FIDman, odtwarzamy i jednocześnie archiwizujemy każdą kartę obmiaru w każdym PŚP. Takie podejście w połaczeniu z efektywnym narzędziem informatycznym pozwala nam jako jedynym na rynku zagwarantować weryfikację 100% dokumentów rozliczeniowych w każdym szczególe.   Jakie obszary warto poddać audytowi? 01zmiany zgodność z przepisami ogólnymi, wytycznymi i umową, prawidłowość wyceny robót zamiennych, uzasadnienie, procedura wprowadzenia zmian oraz spójność z dokumentami rozliczeniowymi 02prognozowanie postępu i planowanie cash-flow - zasady raportowania, czytelność i poprawność harmonogramów i planów płatności 03monitorowanie podwykonawców - procedury zgłaszania, rozliczenie i dokumentowanie pracy podwykonawców, spory i roszczenia w kontekście przepisów Prawa zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego 04procedury za...

Obsługa zamówień publicznych

Specjalizujemy się w przetargach na roboty budowlane, szczególnie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji tego typu kontraktów. Opracowywanie kompletnych SIWZ wraz z OPZ na roboty budowlane i usługi. Kompleksowa obsługa przetargów obejmująca m. in. udział w komisji przetargowej, sporządzanie wszelkich wymaganych prawem protokołów, korespondencja z wykonawcami, KIO, Prezesem UZP. Przygotowywanie ekspertyz i opinii w zakresie oceny ofert. Audyty postępowań przetargowych. Pomoc w udzielaniu wyjaśnień w trakcie kontroli prowadzonych przez UZP czy instytucje wdrażające fundusze UE.    

email: biuro@envi.com.pl
tel. +48 77 404 76 63
ul. Jana Brzechwy 3
49-305 Brzeg