OSdark

Zarządzamy inwestycjami w infrastrukturę i środowisko

Nasza specjalność: FIDIC, Fundusze UE, zamówienia publiczne, roszczenia i zmiany

Planowanie inwestycji

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem inwestycji począwszy od przygotowania planów i strategii długofalowych, poprzez identyfikację niezbędnych działań inwestycyjnych i formułowanie zakresu przedsięwzięć w studiach wykonalności i wnioskach o dofinansowanie.

Prawo zamówień publicznych

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu SIWZ dla postępowań przetargowych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych czy wymaganiami Banku Światowego.

Wszyscy nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji kontraktów FIDIC.

Realizacja projektów

Na etapie realizacji pomagamy Beneficjentom w zarządzaniu i rozliczaniu Projektów zgodnie z wytycznymi instytucji współfinansujących. Nasi konsultanci posiadają certyfikaty zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE 2, PMI.

Jako jedyni na rynku posiadamy autorski system informatyczny FIDman wspomagający rozliczanie kontraktów. System ten sprawdza zarówno na kontraktach obmiarowych jak i ryczałtowych.

Rozliczanie, audyty projektów, archiwizacja

Po zakończeniu realizacji projektu przeprowadzamy jednocześnie archiwizację i szczegółowy audyt dokumentów rozliczeniowych i technicznych - zgodnie z wytycznymi dla projektów współfinansowanych ze środków UE i Banku Światowego. W tym celu wykorzystujemy nasz autorski system FIDman.

Dzięki FIDman-owi możemy - w ramach budowania elektronicznego archiwum projektu - przeprowadzić wyjątkowo drobiazgowy audyt. W ramach usługi ponownie odtwarzamy całą procedurę rozliczeń i zmian. Archiwizujemy i sprawdzamy:
 - wszystkie pozycje rozliczeniowe w każdym PŚP,
 - każdą zmianę wprowadzoną protokołem konieczności i negocjacji,
 - każdy aneks,
 - czy zapewniona została wymagana kolejność zdarzeń: protokół konieczności anekswykonanie zapłata


W celu upewnienia się, że po projekcie nie występują nieprawidłowości przeprowadzamy szczegółowe audyty z wykorzystaniem systemu FIDman.

  • Wstępne Studia Wykonalności.
  • Studia Wykonalności.
  • Wnioski o wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.
  • Analizy finansowe i ekonomiczne.
  • Koncepcje i wariantowe analizy techniczne.
  • Biznes plany.
  • Przeliczanie luki finansowej.
  • Optymalizacja modeli finansowych.

 

LinkedIn

Nasze systemy informatyczne

logoFIDman

Najbardziej zaawansowany na rynku system do rozliczania i monitorowania projektów

Eliminuje błędy i usprawnia procedurę rozliczenia robót i usług

Automatycznie generuje karty obmiaru, rozliczenia wykonawcy, protokoły odbioru, PŚP i i wiele innych dokumentów

Umożliwia automatyczne raportowanie, sporządzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, rozliczanie środków trwałych

Dowiedz się więcej

logo e-Aquamatic

Wylicza wartości wycenionego majątku i umożliwia ich porównanie wg dwóch modeli:

metody dochodowej
modelu bazującego na wartości wytworzenia majątku

W ramach każdego wdrożenia zapewniamy osłonę prawną

 

 

Dowiedz się więcej

Realizacje

Szkolenia

W naszej ofercie znajdą Państwo szkolenia związane z planowaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji. Oferujemy również szkolenia informacyjne na temat możliwości realizacji projektów współfinansowanych ze środków krajowych oraz z Funduszy UE. Naszą specjalnością są duże przedsięwzięcia oraz inwestycje dofinansowane z Funduszu Spójności realizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.

Inżynier Kontraktu, nadzór inwestorski

Kompleksowy nadzór inwestorski w roli Inżyniera kontraktu to jedna z naszych podstawowych specjalności. Zapewniamy wielobranżowy, profesjonalny nadzór robót budowlanych. W ramach usługi nadzoru jako jedyni na rynku wykorzystujemy nasz autorski system ERP FIDman, który gwarantuje m. in. bezbłędne i szybkie rozliczanie robót, automatyczne raportowanie postępu rzeczowego i finansowego (w tym robót w toku) możliwość automatycznego rozliczenia środków trwałych, archiwizację i szybki dostęp do danych, dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu nadzorowanej inwestycji. System FIDman udostępniamy Zamawiającym i Wykonawcą robót w ramach usługi nadzoru i zarządzania kontraktami.

Obsługa zamówień publicznych

Specjalizujemy się w przetargach na roboty budowlane, szczególnie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji tego typu kontraktów. Opracowywanie kompletnych SIWZ wraz z OPZ na roboty budowlane i usługi. Kompleksowa obsługa przetargów obejmująca m. in. udział w komisji przetargowej, sporządzanie wszelkich wymaganych prawem protokołów, korespondencja z wykonawcami, KIO, Prezesem UZP. Przygotowywanie ekspertyz i opinii w zakresie oceny ofert. Audyty postępowań przetargowych. Pomoc w udzielaniu wyjaśnień w trakcie kontroli prowadzonych przez UZP czy instytucje wdrażające fundusze UE.    

Pomoc techniczna - doradztwo w zarządzaniu projektami

W ramach Pomocy Technicznej zapewniamy profesjonalny i doświadczony zespół ekspertów oraz: Kompleksową obsługę prawną inwestycji. Doradztwo w zakresie stosowania warunków FIDIC, wytycznych i zaleceń POIiŚ, RPO i innych funduszy pomocowych. Pomoc w opracowaniu wniosków o płatność. Udział w radach budowy i reprezentowanie Zamawiającego. Wsparcie w negocjacjach z Wykonawcami. Pomoc w sankcjonowaniu zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych robót zamiennych i dodatkowych. Audyt działań Inżyniera. Wsparcie Zamawiającego w trakcie kontroli.

Rozliczanie końcowe inwestycji

Wszystkie opracowane przez nas raporty potwierdzają spełnienie celów projektów oraz najważniejsze czyli wartość dofinansowania. Przeszły one pozytywnie weryfikację na szczeblu krajowym i zostały przyjęte przez Komisję Europejską. Jesteśmy autorami dziesiątek raportów końcowych dla największych inwestycji zrealizowanych w ramach Funduszu Spójności.Takim doświadczeniem może pochwalić się zaledwie kilka firm w kraju!

Audyty i archiwizacja dokumentów Projektu

Mając wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji współfinasowanych ze środków UE, wypracowaliśmy unikalną metodykę audytu. Wykorzsytując system FIDman, odtwarzamy i jednocześnie archiwizujemy każdą kartę obmiaru w każdym PŚP. Takie podejście w połaczeniu z efektywnym narzędziem informatycznym pozwala nam jako jedynym na rynku zagwarantować weryfikację 100% dokumentów rozliczeniowych w każdym szczególe.   Jakie obszary warto poddać audytowi? 01zmiany zgodność z przepisami ogólnymi, wytycznymi i umową, prawidłowość wyceny robót zamiennych, uzasadnienie, procedura wprowadzenia zmian oraz spójność z dokumentami rozliczeniowymi 02prognozowanie postępu i planowanie cash-flow - zasady raportowania, czytelność i poprawność harmonogramów i planów płatności 03monitorowanie podwykonawców - procedury zgłaszania, rozliczenie i dokumentowanie pracy podwykonawców, spory i roszczenia w kontekście przepisów Prawa zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego 04procedury za...

email: biuro@envi.com.pl
tel. +48 77 404 76 63
ul. Jana Brzechwy 3
49-305 Brzeg