OSdark

Zarządzamy inwestycjami w infrastrukturę i środowisko

Nasza specjalność: FIDIC, POIiŚ, zamówienia publiczne, roszczenia i zmiany

Planowanie inwestycji

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem inwestycji począwszy od przygotowania planów i strategii długofalowych, poprzez identyfikację niezbędnych działań inwestycyjnych i formułowanie zakresu przedsięwzięć w studiach wykonalności i wnioskach o dofinansowanie.

Prawo zamówień publicznych

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu SIWZ dla postępowań przetargowych zgodnie z Prawem zamówień publicznych, procedurami PRAG oraz wymaganiami Banku Światowego.

Wszyscy nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji kontraktów FIDIC.

Realizacja projektów

Na etapie realizacji pomagamy Beneficjentom w zarządzaniu i rozliczaniu Projektów zgodnie z wytycznymi instytucji współfinansujących. Nasi konsultanci posiadają certyfikaty zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE 2.

Jako jedyni na rynku posiadamy autorski system informatyczny FIDman wspomagający rozliczanie kontraktów. System ten sprawdza zarówno na kontraktach obmiarowych jak i ryczałtowych.

Rozliczanie, audyty projektów, archiwizacja

Po zakończeniu realizacji projektu przeprowadzamy jednocześnie archiwizację i szczegółowy audyt dokumentów rozliczeniowych i technicznych - zgodnie z wytycznymi dla projektów UE. W tym celu wykorzystujemy nasz autorski system FIDman.

Dzięki FIDmanowi możemy - w ramach budowania elektronicznegoarchiwum projektu - przeprowadzić wyjątkowo drobiazgowy audyt. W ramach usługi ponownie odtwarzamy całą procedurę rozliczeń i zmian. Archiwizujemy i sprawdzamy:
 - wszystkie pozycje rozliczeniowe w każdym PŚP,
 - każdą zmianę wprowadzoną każdym protokołem konieczności i negocjacji,
 - każdy aneks,
 - czy zapewniona została wymagana kolejność zdarzeń (protokół konieczności aneks wykonanie zapłata).

W celu upewnienia się, że po projekcie nie zostaną żadne "niedokończone sprawy" przeprowadzamy szczegółowe audyty z wykorzystaniem systemu FIDman.

Nasze systemy informatyczne

logoFIDman

Najbardziej zaawansowany na rynku system do rozliczania i monitorowania projektów

Eliminuje błędy i usprawnia procedurę rozliczenia robót i usług

Automatycznie generuje karty obmiaru, rozliczenia wykonawcy, protokoły odbioru, PŚP i i wiele innych dokumentów

Umożliwia automatyczne raportowanie, sporządzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, rozliczanie środków trwałych

 

Dowiedz się więcej

logo e-Aquamatic

Wylicza wartości wycenionego majątku i umożliwia ich porównanie wg dwóch modeli

metody dochodowej

modelu bazującego na wartości wytworzenia majątku

W ramach każdego wdrożenia zapewniamy osłonę prawną współautora metodyki wyceny: mec. Mirosława Krzyszczaka

 

Dowiedz się więcej

OFERTA

Planowanie i przygotowanie inwestycji

Planowanie i przygotowanie inwestycji

Wstępne studia wykonalności Studia Wykonalności Wnioski o wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych Analizy finansowe i ekonomiczne

Obsługa zamówień publicznych

Obsługa zamówień publicznych

Specjalizujemy się w przetargach na roboty realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji tego typu kontraktów. Opracowywanie kompletnych SIWZ wraz z OPZ na roboty budowlane i usługi. Kompleksowa obsługa przetargów obejmująca m. in. udział w komisji przetargowej, sporządzanie wszelkich wymaganych prawem protokołów, korespondencja z wykonawcami, KIO, Prezesem UZP. Przygotowywanie ekspertyz i opinii w zakresie oceny ofert. Audyty postępowań przetargowych. Pomoc w udzielaniu wyjaśnień w trakcie kontroli prowadzonych przez UZP czy instytucje wdrażające fundusze UE.

Inżynier Kontraktu, nadzór inwestorski

Inżynier Kontraktu, nadzór inwestorski

Kompleksowy nadzór inwestorki w roli Inżyniera kontraktu to jedna z naszych podstawowych specjalności. Stale współpracujemy z inspektorami nadzoru wszystkich branż. W ramach usługi nadzoru jako jedynie na rynku wykorzystujemy nasz autorski system ERP FIDman, który gwarantuje m. in. bezbłędne i rozliczanie robót, autoamatyczne raportowanie postępu rzeczowego i finasowego (w tym robót w toku); możliwość automatycznego rozliczenia środków trwałych, archiwizację i szybki dostęp do danych po zakończeniu nadzorowanej inwestycji. System FIDman udostępniamy zamawiajacym w ramach usługi nadzoru i zarządania kontraktami.

Pomoc techniczna - doradztwo w zarządzaniu projektami

Pomoc techniczna - doradztwo w zarządzaniu projektami

Komplekowa obsługa prawna inwestycji Doradztwo w zakresie stosowania warunków FIDIC, wytycznych i zaleceń POIiŚ, RPO i innych funduszy pomocowych Pomoc w opracowaniu wniosków o płatność Udział w radach budowy i reprezontowanie Zamawiającego Wsparcie w negocjacjach z wykonawcami Pomoc w sankcjonowaniu zgodnie z Pzp. robót zamiennych i dodatkowych Audyt działań Inżyniera Wsparcie Zamawiajacego w trakcie kontroli

Szkolenia

Szkolenia

W naszej ofercie mamy  szkolenia związane z planowaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji. Naszą specjalnością są duże przedsięwzięcia dofinansowane z Funduszu Spójności i realizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.

Rozliczanie końcowe inwestycji

Rozliczanie końcowe inwestycji

  Wszystkie opracowane przez nas raporty potwierdzają spełnienie celów projektów i (co najważniejsze) wartość dofinansowania. Przeszły one pozytywnie weryfikację na szczeblu krajowym. Obecnie oczekujemy na ich zatwierdzenie przez Komisję Europejską. Jesteśmy autorami 9 raportów końcowych dla największych inwestycji zrealizowanych w ramach Funduszu Spójności.Takim doświadczeniem może pochwalić się zaledwie kilka firm w kraju!

email: biuro@envi.com.pl
tel. +48 77 550 71 52-53
fax +48 77 550 71 54
ul. Jana Brzechwy 3
49-305 Brzeg